Аδεια Пαραμονής

 

 

Σύμφωνα με το νόμο, μη κάτοικο Κύπρος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στην Κύπρος έχει το δικαίωμα για άδεια διαμονής. Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους πολίτες της Ένωσης. Για να αποκτήσει άδεια διαμονής, θα πρέπει μόνο να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης στην Υπηρεσία Μετανάστευσης.
Οι μη πολίτες της ΕΕ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ακόλουθη διαδικασία:


Προσωρινή άδεια παραμονής


Για να αποκτήσετε μια προσωρινή άδεια παραμονής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Μετανάστευσης της πόλης σας και να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

• διαβατήριο
• Ένα αντίγραφο του τραπεζικού σας
• οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει πηγές εισοδήματος
• Τέσσερις διαβατήριο τύπου φωτογραφίες
• ένα αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς ακινήτου
• ιατρική ασφάλιση.
• τραπεζική κατάθεση των 550 Eeuros, το οποίο χρησιμοποιείται σε περίπτωση που διαπράττουν ένα έγκλημα και οι αρχές πρέπει να σας απελάσουν

Προσωρινή άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα από 1 έως 4 χρόνια. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήσεως.
Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι θα πρέπει να ασχοληθούν με την επέκταση άδειας, όταν υπάρχει ένας μήνας απομένει μέχρι τη λήξη της προσωρινής άδειας παραμονής.


Άδεια μόνιμης παραμονής


Για να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής, οι μη κάτοικοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτοί και οι οικογένειές τους είναι οικονομικά αυτάρκης και συνεχώς έμεινε στην Κύπρος για 5 χρόνια.
Πρέπει επίσης να εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες περιγράφονται παρακάτω:
 
Πρώτη κατηγορία: όσοι έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε Κύπρος, μια πραγματική συμφωνία αγοράς ακινήτων και τα έγγραφα που πιστοποιούν το ετήσιο εισόδημα δεν είναι μικρότερο από € 9.570 ανά άτομο.
Δεύτερη κατηγορία: όσοι ενδιαφέρονται για το άνοιγμα μιας επιχείρησης στην Κύπρος.
Τρίτη κατηγορία: όσοι ενδιαφέρονται για το άνοιγμα ενός τμήματος των επιχειρήσεων στην Κύπρος, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειές τους δεν θα επηρεάσει την οικονομική κατάσταση αρνητικά. Ένα αρχικό κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ανέλθει σε 255.000 ευρώ.
Τέταρτη κατηγορία: μη κατοίκους οι οποίοι σκοπεύουν να εργαστούν σε τοπικές οργανώσεις. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκδίδεται εφόσον η απασχόληση του εν λόγω προσώπου δεν θα αυξήσει την ανεργία μεταξύ των κατοίκων στο αντίστοιχο πεδίο.
Τα έντυπα αιτήσεων για άδειες παραμονής είναι διαθέσιμα στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση:

• διαβατήριο
• αντίγραφο της σύμβασης αγοράς ακινήτου
• αντίγραφα των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ του αναδόχου για την αποκτηθείσα ιδιοκτησία
• αντίγραφο της δήλωσης τράπεζα
• οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει πηγές εισοδήματος
• Τέσσερις διαβατήριο τύπου φωτογραφίες
• εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από την τράπεζά σας σε Κύπρος

Για να αποκτήσει άδεια παραμονής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο σας ή ένα γραφείο μετανάστευσης στην πόλη σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Κύπρος με τα τηλέφωνα:
 357 22 867-400
 357 22 8674 2001
 357 22 867 403
 357 22 8674 2005

 

Η μακροχρόνια άδεια παραμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Επί του παρόντος η κυβέρνηση της Κύπρος εκπονεί νέα νομοθεσία για τη μετανάστευση. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρος θα είναι σε θέση να αποκτήσει άδεια παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι σχετικές πληροφορίες στο θέμα αυτό μπορεί να βρεθεί σε ένα έγγραφο που ονομάζεται το Συμβούλιο της ΕΕ οδηγία αριθμό 2003/109/ΕΚ. Το έγγραφο περιέχει επίσης οδηγίες για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό έγγραφο, ένα ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται από τον Κύπρος International Business Association (CIBA), γεγονός που εξηγεί πολλές αποχρώσεις από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας.
Κοινοτική Οδηγία 2003/109/ΕΚ:

Η οδηγία εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτή η κατηγορία έχει εφαρμογή σε όλους τους μη πολίτες της ΕΕ, τα κράτη μέλη, ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφός της. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει μη μόνιμους κατοίκους φοιτητές, ασκούμενοι, οι αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες που ζουν στη χώρα - κράτος μέλος της ΕΕ. Εποχιακοί εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι στο σπίτι, διπλωμάτες (δηλαδή, όλοι όσοι ζουν στη χώρα προσωρινά) δεν υπόκεινται στην παρούσα οδηγία.
Η διάρκεια της διαμονής:
Η άδεια διαμονής χορηγείται από το κράτος μέλος της ΕΕ για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν ήδη διαμείνει στη χώρα νόμιμα και συνεχώς (συνεχώς) σε διάστημα πέντε ετών πριν από την αίτηση. Είτε ο αιτών ήταν απούσα από τη χώρα, σε κάθε περίοδο της απουσίας του δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 6 μήνες, και η συνολική διάρκεια της απουσίας που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10 μήνες. Κάθε πρόσωπο που επιθυμούν να λάβουν μια μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής θα πρέπει να αποδείξει αυτό το γεγονός (δηλαδή ότι κατά την περίοδο 5 ετών, αυτός ή αυτή δεν έχει απουσιάσει από τη χώρα για περισσότερο από 10 μήνες συνολικά, και ότι κάθε φορά ήταν σύντομη άδεια , δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες).
Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ένα κράτος μέλος της ΕΕ (σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του) μπορεί να επιτρέψει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της άδειας από τη χώρα.


Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις άδεια διαμονής:


Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μια μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής στην ΕΕ θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ένα σταθερό εισόδημα. Το εισόδημα πρέπει να είναι επαρκής για την εξασφάλιση του αιτούντος και του ή της οικογένειάς του βιοτικού επιπέδου και όταν δεν χρειάζεται να στραφεί στο κράτος και για την κοινωνική πρόνοια. Ο αιτών πρέπει επίσης να αποτελεί ιατρική ασφάλιση (όπως και τα μέλη της οικογενείας του). Είναι επίσης πιθανό ότι η κατάσταση απαιτεί τη συμμόρφωση αιτούντος με τους όρους της ένταξης στην τοπική κοινωνία. Οι απαιτήσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με την εθνική νομοθεσία. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιτυγχάνουν στις δοκιμές με τη γνώση της εθνικής γλώσσας, την ιστορία και τους νόμους της χώρας και ούτω καθεξής.

Αποκτώντας μια μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής

Για να λάβει μια μακροχρόνια άδεια παραμονής ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ (μια χώρα κατοικίας). Τα έγγραφα που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση. Εκτός από αυτά τα έγγραφα, ο αιτών πρέπει να παρέχει ένα έγκυρο διαβατήριο (ή επικυρωμένο αντίγραφο), έγγραφα που πιστοποιούν το γεγονός της ιδιοκτησίας, ιδιοκτησία σύμβαση μίσθωμα, και τα παρόμοια. Οι αρχές εξετάζουν την εφαρμογή και να καταστήσει την απόφαση εντός έξι μηνών. Η περίοδος αυτή μπορεί να καθυστερήσει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για παράδειγμα, όταν έλεγχο των εγγράφων που είναι δύσκολο).
Όταν ο αιτών πληροί όλες τις απαιτήσεις και δεν αντιπροσωπεύει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια στις τοπικές αρχές του χορηγήσει ή την άδεια παραμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γίνεται χωρίς καμία περαιτέρω συζητήσεις ή συνεντεύξεις. Σε περίπτωση άρνησης είναι οι αρχές υποχρεούνται να παρέχουν με επιχειρήματα και να εξηγήσει τους λόγους πίσω από την απόρριψη της αίτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώσει τον αιτούντα για την ημερομηνία και τη διαδικασία για την άσκηση προσφυγής την εξασφάλιση του δικαιώματος του αιτούντος να προσφύγει κατά της απόφασης.

Ο αιτών θα αποκτήσουν το καθεστώς του «Μόνιμου Κατοίκου» μετά από τη χορήγησή της ΕΕ μακροχρόνια άδεια παραμονής. Η άδεια διαμονής εκδίδεται για περίοδο πέντε ετών. Μόνιμος κάτοικος πρέπει να υποβάλει αίτηση για παράταση της άδειας διαμονής μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της, τότε ανανεώνεται αυτόματα. Εάν λήξει, η ΕΕ επί μακρόν διαμένοντος δεν θεωρείται άκυρο, αρκεί να υποβάλει ένα ερώτημα από τον κάτοικο να την ανανεώσει.

Ωστόσο, ένας μόνιμος κάτοικος μπορεί να στερηθεί την κατάσταση. Αυτό θα συμβεί στις ακόλουθες περιπτώσεις.

• Κατέστη σαφές ότι η κατάσταση αυτή δίνεται με βάση τα πλαστά έγγραφα ή δηλώσεις.
• Ένας κάτοικος απουσίαζε από την ΕΕ για ένα χρόνο (12 συνεχείς μήνες). Εξαιρέσεις θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την περίπτωση, για διάφορους λόγους.
• Ένας κάτοικος που ξεκίνησε αντιπροσωπεύει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.
Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ίσα δικαιώματα με τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

• Απασχόληση (εκτός από θέσεις εργασίας στους δημόσιους οργανισμούς),
• Την επιχειρηματική δραστηριότητα?
• Κοινωνική ασφάλιση?
• Φορολογικά κίνητρα?
• Εκπαίδευση (αυτό περιλαμβάνει υποτροφίες)?
• Αναγνώριση των επαγγελματικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων?
• Η ελευθερία της συμμετοχής σε τοπικές ενώσεις και οργανισμούς.
Ορισμένοι περιορισμοί θα μπορούσαν να επιβληθούν από την άποψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (συγκεκριμένοι τύποι). Για παράδειγμα, περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όταν η τοπική νομοθεσία περιορίζει ορισμένους τύπους δραστηριοτήτων στους πολίτες της ΕΕ μόνο. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, όταν η κυβέρνηση περιορίζει την πρόσβαση των κατοίκων (που έχουν μια μακροχρόνια άδεια παραμονής), τις κοινωνικές παροχές.

Όταν ένας μόνιμος κάτοικος μπορεί να απελαθεί από τη χώρα διαμονής; Αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέτρο που εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ή αυτή απειλεί την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Εάν ένας κάτοικος διαφωνεί με την απόφαση των αρχών, όσον αφορά την απέλαση, αυτός ή αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης με τη βοήθεια ενός δικηγόρου. Ως εκ τούτου οι κάτοικοι προστατεύονται από παράνομη απέλαση.

Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Η περίοδος ισχύος της άδειας μπορεί να είναι απεριόριστη. Είναι πιο εύκολο να αποκτήσουν άδεια παραμονής για απεριόριστο χρονικό διάστημα και προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάποιος θα μπορούσε να είναι πιο ευνοϊκή. Ωστόσο, θα ήταν πιο πολύπλοκο να λάβει άδεια παραμονής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας μόνιμος κάτοικος οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ έχει επίσης το δικαίωμα να ζει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, σε περίπτωση που αυτός ή αυτή βρίσκει απασχόληση ή δεν υπάρχει δική τους επιχείρηση ή είναι εγγεγραμμένος σε μελέτες. Όταν ο κάτοχος της ΕΕ για τη μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής μετακινείται από τη μία χώρα στην άλλη, εντός τριών μηνών κατά την άφιξη, αυτός ή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα κρατικό ίδρυμα της χώρας αυτής η οποία θα εκδώσει μια μακροχρόνια άδεια παραμονής.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης της χώρας άφιξης των κατοίκων μπορεί να απαιτήσει την υποβολή πλήρους φακέλου υποψηφιότητας και πάλι, με όλα τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω (επιβεβαίωση της ένα σταθερό εισόδημα, ασφάλιση, κλπ).

Κάτοχος μιας μακροχρόνιας άδειας παραμονής έχει το δικαίωμα να λάβει την οικογένειά του μαζί, ενώ κινείται σε άλλη χώρα της ΕΕ (αν τα μέλη της οικογένειας ζούσαν μαζί του στο παρελθόν στη χώρα της ΕΕ και εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισόδου που υπέβαλε η κυβέρνηση). Όταν τα μέλη της οικογένειας απαγορεύθηκε η είσοδος σε αυτή τη βάση μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες που έθεσε η ΕΕ Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, η οποία αντανακλά το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

Ένα κράτος μπορεί να αρνηθεί τη μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής αν ο αιτών ή / μέλη της οικογένειάς του μεταφέρουν ασθένειες επικίνδυνες για την κοινωνία. Ο κατάλογος των thatgive diseases επαρκείς λόγοι για την απόρριψη ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό αφορά κυρίως τις μολυσματικές ασθένειες που προκαλούνται από τα παράσιτα.

Για να εξασφαλιστεί η υγεία αιτούντος στις αρχές της χώρας εισόδου μπορεί να απαιτήσει σ 'αυτόν να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση. Παράλληλα, ιατρική εξέταση των υποψηφίων δεν είναι κανόνας, η κυβέρνηση μπορεί να καθορίσει την απαίτηση αυτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η νομοθεσία όλων των κρατών μελών της ΕΕ έφερε με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ και η ίδια η οδηγία τέθηκε σε νομική ισχύ στις 23 Ιανουαρίου 2006.

Μεταναστευτικές αρχές των Κύπρος έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις για την «ευέλικτη» ζητήματα της οδηγίας. Για να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρος, οι αιτούντες πρέπει:


• να περάσει σε κύκλο μαθημάτων ένταξης (γνώση της ιστορίας και των νόμων της Κύπρος)?
• Να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα?
• υποβληθεί σε ιατρική εξέταση.

Το ζήτημα για την ΕΕ μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής, έχει ενσωματωθεί στη νέα νομοθεσία για τη μετανάστευση στην Κύπρος.

 

Ρωτήστε τον εμπειρογνώμονα μια ερώτηση. Το ερώτημά σας θα εξεταστεί στη διάρκεια των λίγων ωρών.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή Μπορούμε να σας καλούν bac
Skype: investiacyprus